Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Rezidence Věstonice

Ing. Robert Křenecký

Lípová 123, Horní Věstonice, PSČ 69181

IČ: 65004485

tel.: +420 603 902 546

 

 

1.     Úvodní ustanovení 

1.1.  Tyto podmínky (dále jen VOP) tvoří nedílnou součást každé smlouvy o ubytování, kterou poskytovatel ubytování (dále jen Ubytovatel) uzavírá se svými zákazníky za účelem jejich ubytování na sjednanou dobu ve své provozovně Rezidence Věstonice na adrese Horní Věstonice č.p. 123, PSČ 69181 Horní Věstonice.

1.2.  Aktuální znění těchto VOP je k dispozici na internetových stránkách Ubytovatele www.rezidencevestonice.cz/obchodni-podminky

1.3.  Ubytovatel je oprávněn znění těchto VOP kdykoliv měnit.  

2.     Poptávka, objednávka, potvrzení rezervace 

2.1.  Poptávka volného termínu a ceny za pobyt může být provedena odesláním poptávkového formuláře z webových stránek Ubytovatele, nebo emailem.

2.2.  Ubytovatel nejpozději do 24 hodin zašle objednateli odpověď s nabídkou ceny,  platební a storno podmínky platné k poptávanému termínu.

2.3.  Pokud Objednatel s nabídkou souhlasí, musí tento souhlas zaslat Ubytovateli elektronickou poštou na adresu info@rezidencevestonice.cz . Tento souhlas je zároveň objednávkou rezervace ubytování.

2.4.  Ubytovatel následně rezervaci Objednateli potvrdí a závazně rezervuje termín pobytu. V emailu Potvrzení rezervace zašle Objednateli údaje a termíny pro zaplacení zálohy a doplatku ceny pobytu.

2.5.  Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že rezervace se stává platnou až uhrazením rezervační zálohy a jejím připsáním na účet Ubytovatele. Pokud není záloha připsána na účet Ubytovatele do termínu uvedeného v potvrzovacím emailu, Ubytovatel má za to, že rezervace byla Objednatelem zrušena.

2.6.  Uhrazením rezervační zálohy Objednatel stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním těchto VOP a že s nimi souhlasí. 

3.     Ceny, způsoby platby a podmínky pro zrušení rezervace 

3.1.  Objednatel se zavazuje zaplatit za ubytování poskytnuté Rezidencí Věstonice cenu potvrzenou v Potvrzení rezervace, které je klientovi zasláno e-mailem.

3.2.  Zálohu a doplatek ceny může Objednatel zaplatit bankovním převodem nebo platební kartou před nástupem ubytování.

3.3.  Ubytovatel přijímá platební karty VISA, MasterCard, Maestro a VISA Electron. Platby kartou jsou přijímány prostřednictvím platební brány provozované společností Borgun hf., se sídlem Ármúli 30, 108 Reykjavík, Islandská republika, jemuž byla udělena licence islandským Financial Supervisory Authority, se sídlem Katrinartuni 2, 105 Reykjavik, který vykonává činnost v České republice jako hostitelském státě a je zapsaný v seznamu poboček zahraničních platebních institucí a v seznamu zahraničních platebních institucí poskytujících přeshraniční služby v ČR vedeném Českou národní bankou. Některé ze závazků společnosti Borgun budou realizovány obchodním zástupcem společnosti Borgun v České republice, společností B-Payment s.r.o., se sídlem Opletalova 1525/39, Praha 1, Nové Město, PSČ 110 00, IČO 24693014

3.4.  Platby platební kartou jsou realizovány Objednatelem na základě elektronického odkazu s předvyplněnými údaji, který zašle Ubytovatel Objednateli elektronickou poštou (Pay-By-Link). Ubytovatel nepožaduje po Objednateli poskytnutí údajů o jeho platební kartě.

3.5. V případě zrušení rezervace je záloha po odečtení stornopoplatku vrácena Objednateli na stejný účet nebo kartu, ze které platbu uhradil.

3.6.  Výjimečně je možno uhradit doplatek ceny hotově při příjezdu na recepci Rezidence Věstonice.

3.7.  Měnou pro všechny transakce je Česká koruna (CZK) nebo Euro (EUR). 

4.     Práva a povinnosti Objednatele 

4.1.  Objednatel má tyto základní práva:

4.1.1.    Právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb.

4.1.2.    Právo být seznámen s případnými změnami služeb a ceny.

4.1.3.    Právo zrušit svoji rezervaci kdykoliv před příjezdem za podmínek a storno poplatků uvedených v emailu Potvrzení rezervace. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu info@rezidencevestonice.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení rezervace je datum a čas odeslání emailu.

4.1.4.    Právo na reklamaci ubytování a služeb. 

4.2.  Objednateli dále náleží tyto povinnosti:

4.2.1.    Bez zbytečného odkladu sdělovat ubytovateli své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb.

4.2.2.    Dodržovat Ubytovací řád Rezidence Věstonice.

4.2.3.    Uhradit eventuální škodu, kterou Ubytovateli způsobil.

4.2.4.    Uhradit částku za poskytnuté ubytovací služby. 

4.3.  V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu Objednatelem bez zavinění na straně Ubytovatele, nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.

4.4.  V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší než byla předem dohodnuta, má Objednatel nárok na bezodkladné odstranění závady a slevu z ceny odpovídající míře porušení smlouvy Ubytovatelem. Vadné plnění oznámí Objednatel Ubytovateli bez zbytečného odkladu, obě strany spolu sepíší záznam s uvedením opatření k nápravě nebo výši slevy. Objednatel je povinen veškeré své výhrady neprodleně sdělit, aby mohla být včas uskutečněna náprava. Opomene-li Objednatel z vlastní viny na nedostatek poukázat, nárok na slevu zaniká. Na opožděné reklamace nebude brán zřetel. 

5.     Řešení spotřebitelských sporů 

5.1.  Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního   řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: https://adr.coi.cz . Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

5.2.  V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.  

6.     Ochrana osobních údajů 

6.1.  Ubytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

6.2.  Za účelem realizace práv a povinností ze smlouvy o ubytování a plnění požadavků zákona č.326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů jsou zpracovávány tyto osobní údaje: doba ubytování, jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště̌ v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu hosta a to na základě právního důvodu (zákonná povinnost a plnění smlouvy) získané od hosta.

6.3.  Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat manuálně osobně, nebo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců.

6.4.  Osobní údaje hosta mohou být zpřístupněny Policii ČR a orgánům místní samosprávy obce Horní Věstonice. Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat po dobu 6 let dle požadavků příslušného zákona.

6.5.  Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných ubytovatelem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

6.6.  Host má dále právo získat od ubytovatele osobní údaje, které se hosta týkají a jež subjekt údajů ubytovateli poskytnul. Ubytovatel na základě žádosti hosta poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

6.7.  Ubytovatel nemá úmysl poskytnout osobní údaje do třetích zemí..

6.8.  Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6.9.  Ubytovatel je jako zpracovatel osobních informací registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů reg. číslo 00072156.

Kontaktní údaje ubytovatele: Ing. Robert Křenecký Lípová 123 691 81 Horní Věstonice Email: info@rezidencevestonice.cz

 7.     Zrušení pobytu ze strany Ubytovatele 

7.1.  Ubytovatel je oprávněn pobyt zrušit, je-li uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo, či utrpí-li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy (vytvoření rezervace) předvídat. Zrušení pobytu je Ubytovatel povinen oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se o mimořádných okolnostech dozví. V tomto případě obdrží Objednatel za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu svou platbu v plné výši zpět. Zároveň nemá Objednatel nárok na žádné další náhrady.

 8.     Účinnost 

8.1.  Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018

 

 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin., eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.


Rezidence VěstoniceObchodní podmínky