Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

 

Vážení návštěvníci tohoto webu, nesbírám o vás žádné zbytečné údaje, nechci od Vás nic vyplnit ani podepsat. Údaje, které zde najdete o mně slouží výhradně k tomu, abyste mně mohli kontaktovat za účelem poptávky nebo objednávky ubytování v Rezidenci Věstonice. Neslouží k tomu, že si je zkopírujete a budete mně volat, psát a nabízet mi zboží, služby a marketingové průzkumy. Chováme se k sobě ohleduplně. Já považuji osobní údaje za cenné informace a podle toho s nimi také nakládám.

Správcem Vašich osobních údajů jsem přímo já:
Ing. Robert Křenecký, Lípová 123, Horní Věstonice 691 81

 

Účely zpracování 

Vaše osobní údaje zpracovávám pro následující účely:

Plnění našeho smluvního vztahu (smlouvy o ubytování), vedení domovní knihy (evidence cizinců), vedení knihy ubytovaných a vedení účetnictví.

 

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracovávám jen nezbytně nutné údaje, které po mně vyžadují platné zákony a které jsou nutné pro naši vzájemnou rychlou komunikaci:

  • Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, datum vašeho příjezdu a odjezdu, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, účel pobytu, národnost
  • Telefonní číslo - pro naši vzájemnou komunikaci
  • E-mailová adresa - pro zasílání informací a dokladů elektronickou cestou

 

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje chráním a nepředávám ani neprodávám do třetích zemí. Kvůli plnění povinností ze zákona o pobytu cizinců předávám některé osobní údaje cizinecké Policii ČR a kvůli plnění povinností ze zákona o DPH a dani z příjmů předávám některé osobní údaje finančnímu úřadu.

 

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou mi určují příslušné zákony, podle účelu zpracování:

  • Splnění smlouvy o ubytování: 36 měsíců od vystavení daňového dokladu
  • Vedení účetnictví: 10 let počínaje následujícím rokem od vystavení dokladů
  • Evidence v knize hostů: 6 let od posledního zápisu
  • Evidence v domovní knize: 6 let od posledního zápisu

 

Vaše práva

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládám. 

Na úředně ověřenou písemnou žádost zaslanou na mou adresu, vám bez zbytečných odkladů, nejdéle do 1 měsíce, zašlu jaké údaje o vás mám, opravím je a pokud si nepřejete, abych vaše osobní údaje dále zpracovával, tak je vymažu. Vymazání však nesmí být v rozporu s platnými zákony, které mi uchovávání některých vašich osobních údajů po určitou dobu nařizují. Máte také právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Pokud se nám nepodaří společně vyřešit váš požadavek k vaší spokojenosti, máte také právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Odkazy na legislativu

Postupuji vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech: 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017


Rezidence VěstoniceOchrana osobních údajů